Aktualności

Akademia

Informacje organizacyjne Akademii Piłkarskiej Miedzi

23.09.2021, 10:00
W związku z zapytaniami rodziców prezentujemy szczegółowe informacje organizacyjne Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica dotyczące opłat za proces szkolenia w klubowej akademii.

Opłaty za proces szkolenia w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica są obowiązkowe i ich wysokość  ustalona ryczałtowo za miesiąc szkolenia uzależniona jest od grupy wiekowej, do której należy Zawodnik:
 
MIEDŹ KIDS
 
U10 - U5 - 130,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia,
 
GRUPA DZIEWCZYNEK - 130,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia.
 
 
AKADEMIA
 
U13 - U11 - 70,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia
 
(obejmujące Zawodników będących uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Miedź Legnica").
 
U13 - U11 - GRUPA SELEKCYJNA - opłata uzależniona od liczby treningów w tygodniu szkoleniowym:
 
1 trening - 50,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia,
2 treningi - 90,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia,
3 treningi - 130,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia.
 
AKADEMIA BRAMKARSKA - 120,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia.
 
W przypadku Zawodnika Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica, który jednocześnie szkoli się w Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica oraz dodatkowo w innej grupie Akademii, opłata za szkolenie w Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica wynosi 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) netto za miesiąc szkolenia.
 
 
Faktury VAT z tytułu opłat za szkolenie wystawiane są za następujące okresy szkoleniowe, z terminem zapłaty:
 
lipiec - grudzień - z terminem płatności do 15 listopada,
 
styczeń - czerwiec - z terminem płatności do 15 kwietnia. 
 
Jeżeli w danym miesiącu szkoleniowym proces szkoleniowy będzie trwał jedynie 2 (dwa)
tygodnie lub mniej, opłata za szkolenie zostanie naliczona w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) opłaty. Jeżeli natomiast w danym miesiącu szkoleniowym proces szkoleniowy będzie trwał powyżej 2 (dwa) tygodni, opłata za szkolenie zostanie naliczona w pełnej wysokości opłaty.
 
Opłata za szkolenie nie będzie pobierana bądź – w razie uprzedniego wystawienia faktury
z tytułu opłat za szkolenie i/lub uiszczenia opłaty – MKS Miedź Legnica dokona właściwej korekty wystawionej faktury i/lub uiszczonej opłaty, w przypadku, gdy Zawodnik nie mógł uczestniczyć przez okres co najmniej 2 (dwóch) tygodni w procesie szkolenia w wyniku przewlekłej choroby, uszczerbku na zdrowiu lub sytuacji niezależnej od Zawodnika, jeżeli pisemny wniosek w sprawie odstąpienia od pobierania opłat zostanie złożony przez rodziców (opiekunów prawnych) w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności go uzasadniających, zarówno kierownictwu Akademii, jak i trenerowi prowadzącemu Zawodnika. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi być stosownie udokumentowany i zawierać dokładne wskazanie okresu, w którym Zawodnik nie mógł/nie będzie mógł uczestniczyć w procesie szkolenia. Zaniechanie dopełniania formalności, o których mowa powyżej, pozbawia rodziców (opiekunów prawnych) Zawodnika roszczenia o odstąpienie od pobierania opłat za szkolenie za okres szkoleniowy, za który została już wystawiona faktura. Niemożność uczestniczenia w procesie szkolenia przez okres do 2 (dwóch) tygodni nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) Zawodnika z obowiązku uiszczenia opłaty za szkolenie w pełnej wysokości za dany okres szkoleniowy.
 

Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votumenergy.pl/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Oficjalny:
https://www.mrservice.biz.pl