Boiska Akademii

MODERNIZACJA BAZY PRZY UL. ŚWIERKOWEJ

Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica S.A. z/s w Legnicy informuje, że w dniu 27.11.2023 r., powołano Komisję do spraw postępowania o udzielenie zamówienia w procedurze zapytania ofertowego dotyczącego zadania: „Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Sportowców w Legnicy” (dalej zwana „Komisją”). Zadaniem Komisji, złożonej z 4 (czterech) osób, była weryfikacja ofert złożonych przez oferentów w ramach zapytania ofertowego dotyczącego Modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Sportowców w Legnicy pod kątem ich kompletności i zgodności z zapytaniem ofertowym.Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica S.A. z/s w Legnicy informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia „Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Sportowców w Legnicy” do Spółki wpłynęły 3 (trzy) oferty od następujących podmiotów: 1)Pan Paweł Dąbrowski – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DABRO-BAU FHU, NIP: 884-108-64-64;2)BUD-ZIEM sp. z o.o. – NIP: 884-274-90-85;3)PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STAŃCZYK” sp.j., NIP: 884-10-08-760. 
Oferty złożone przez powyższe podmioty, zostały złożone w zakreślonym terminie, były kompletne i nie podlegały odrzuceniu, a w konsekwencji podlegały ocenie według kryteriów opisanych w zapytaniu ofertowym.  Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica S.A., po analizie ofert przesłanych przez oferentów, wskazuje następujący ranking ofert oraz punktację przyznaną poszczególnym oferentom: 1)BUD-ZIEM Sp. z o.o. – 84,00 punkty 2)DABRO-BAU FHU PAWEŁ DĄBROWSKI – 65,97 punktów 3)PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE"STAŃCZYK" Sp. j. – 41,70 punktów 
Zarząd Spółki Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica S.A. z/s w Legnicy niniejszym, na podstawie kryteriów opisanych w zamówieniu realizowanym w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującym roboty budowlane przebudowy 3 (trzech) boisk do piłki nożnej, budowę budynku sanitarno-szatniowego, budowę urządzeń budowlanych i infrastruktury towarzyszącej, dokonał wyboru oferty złożonej przez spółkę BUD-ZIEM sp. z o.o. z siedzibą w Pszennie, jako najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych. 

----
W związku z planowaną inwestycją pn. „Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Sportowców w Legnicy” w dniu 21.11.2023 r. MKS Miedź Legnica S.A. ogłasza konkurs ofert na realizację zamówienia. Zasady zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy znajdują się poniżej (do pobrania). Dokumentem nadrzędnym do celów projektowych jest Plan Funkcjonalno-Użytkowy. Szczegółowe informacje można uzyskać mailowo: biuro@miedzlegnica.eu

ZAPYTANIE OFERTOWEFORMULARZ OFERTOWYSponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-fh.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Sprzętowy:
https://www.no10.pl/