Dołącz do nasZapisz swoje dziecko na treningi w Akademii Piłkarskiej Miedzi!

Zapraszamy do kontaktu!

Telefon: 76 744 26 67


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Akademii Miedzi
Klauzula informacyjna
Podanie o przyjęcie do klubu
Rezygnacja z Akademii Piłkarskiej

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE W AKADEMII PIŁKARSKIEJ MIEDZI LEGNICA
Opłaty za proces szkolenia w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica są obowiązkowe i ich wysokość  ustalona ryczałtowo za miesiąc szkolenia, uzależniona jest od grupy wiekowej, do której należy Zawodnik: 

MIEDŹ KIDS
U10 - U5 - 130,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia,
GRUPA DZIEWCZYNEK - 130,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia.

AKADEMIA
U13 - U11 - 70,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia
(obejmujące Zawodników będących uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Miedź Legnica").

U13 - U11 - GRUPA SELEKCYJNA - opłata uzależniona od liczby treningów w tygodniu szkoleniowym: 
1 trening - 50,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia,
2 treningi - 90,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia,
3 treningi - 130,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia.

AKADEMIA BRAMKARSKA - 120,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia. 
W przypadku Zawodnika Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica, który jednocześnie szkoli się w Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica oraz dodatkowo w innej grupie Akademii, opłata za szkolenie w Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica wynosi 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) netto za miesiąc szkolenia.

Faktury VAT z tytułu opłat za szkolenie wystawiane są za następujące okresy szkoleniowe, z terminem zapłaty: 

lipiec - grudzień - z terminem płatności do 15 listopada, 
styczeń - czerwiec - z terminem płatności do 15 kwietnia.

Jeżeli w danym miesiącu szkoleniowym proces szkoleniowy będzie trwał jedynie 2 (dwa)tygodnie lub mniej, opłata za szkolenie zostanie naliczona w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) opłaty. Jeżeli natomiast w danym miesiącu szkoleniowym proces szkoleniowy będzie trwał powyżej 2 (dwa) tygodni, opłata za szkolenie zostanie naliczona w pełnej wysokości opłaty.

Opłata za szkolenie nie będzie pobierana bądź – w razie uprzedniego wystawienia fakturyz tytułu opłat za szkolenie i/lub uiszczenia opłaty – MKS Miedź Legnica dokona właściwej korekty wystawionej faktury i/lub uiszczonej opłaty, w przypadku, gdy Zawodnik nie mógł uczestniczyć przez okres co najmniej 2 (dwóch) tygodni w procesie szkolenia w wyniku przewlekłej choroby, uszczerbku na zdrowiu lub sytuacji niezależnej od Zawodnika, jeżeli pisemny wniosek w sprawie odstąpienia od pobierania opłat zostanie złożony przez rodziców (opiekunów prawnych) w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności go uzasadniających, zarówno kierownictwu Akademii, jak i trenerowi prowadzącemu Zawodnika. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi być stosownie udokumentowany i zawierać dokładne wskazanie okresu, w którym Zawodnik nie mógł/nie będzie mógł uczestniczyć w procesie szkolenia. Zaniechanie dopełniania formalności, o których mowa powyżej, pozbawia rodziców (opiekunów prawnych) Zawodnika roszczenia o odstąpienie od pobierania opłat za szkolenie za okres szkoleniowy, za który została już wystawiona faktura. Niemożność uczestniczenia w procesie szkolenia przez okres do 2 (dwóch) tygodni nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) Zawodnika z obowiązku uiszczenia opłaty za szkolenie w pełnej wysokości za dany okres szkoleniowy.

KONTAKT:


Miedź Kids - U10 - U5 (2012-2017)
Marcin Garuch  tel. 693 460 188marcin.garuch@miedzlegnica.eu

Akademia - Grupy Selekcyjne - U14 - U12 (2008-2011)

U14 - (2008 - 2010)
Kacper Gawlak tel. 665 597 580, kacper.gawlak@miedzlegnica.eu
U12 - (2010 - 2011)
Kacper Zbroiński tel. 665 960 599, kacper.zbroinski@miedzlegnica.eu 

Akademia - U19-U15 (2003-2008)

Krzysztof Skrzypek tel. 503 687 356, scouting@miedzlegnica.eu

Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-rl.pl/
Sponsor Oficjalny:
https://www.efortuna.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna