Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.miedzlegnica.eu

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem www.miedzlegnica.eu i wszystkich subdomen wskazanej strony jest Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNICA S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000375520, NIP 6912477746, tel/fax 76 744 26 67, e-mail: biuro@miedzlegnica.eu (dalej „Klub” lub „Miedź Legnica”). 

Prywatność Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.miedzlegnica.eu jest dla Klubu szczególnie ważna. Dane przekazane przez Użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - Agata Chlastawa, e-mail: iod@miedzlegnica.eu; adres do korespondencji: Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod wskazanym adresem e-mail lub listownie z adresatem – Inspektorem Ochrony Danych.

Dane przekazane do Klubu przez Użytkowników


Klub może pozyskiwać dane osobowe poprzez odbiór wiadomości e-mail, które mogą zostać wysłane na jeden z adresów podanych na stronie Klubu lub poprzez sprzedaż za pośrednictwem strony biletów i karnetów na mecze organizowane przez Klub. Użytkownik poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub poprzez zakup biletu/karnetu wyraża zgodę na przetwarzanie wskazanych danych osobowych.
Dane osobowe przekazane do Klubu to: imiona, nazwisko, PESEL (data urodzenia, płeć, wiek) lub gdy numer ten nie został Użytkownikowi nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer i rodzaj dokumentu tożsamości, narodowość, telefon, adres e-mail, dane zawarte w treści maila.
W związku z zakupem biletów przetwarzane będą również dane dotyczące zakazów stadionowych, o ile takie występują.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
W zakresie, w jakim Miedź Legnica zbiera od użytkowników dane osobowe, Klub pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnieobowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe są przetwarzane przez Klub w celach: udzielenie odpowiedzi na zapytanie zgłoszone za pośrednictwem wiadomości e-mail, sprzedaż biletów i karnetów na mecze organizowane przez Klub.
Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest zupełnie dobrowolne. Skorzystanie z opcji wysyłki wiadomości e-mail lub zakupu biletu/karnetu na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Miedzi Legnica oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane będą nie dłużej niż przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi lub w przypadku zakupu biletu/karnetu przez okres 2 lat od ostatniego zakupu biletu/karnetu.
W przypadku zakupu biletów/karnetów, w celu poprawnego i zgodnego z prawem zrealizowania usługi dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:

 SPORTDATA SERWIS Sp. z o.o., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Ekstraklasa S.A., Polski Związek Piłki Nożnej.
Informacje handlowe
Klub nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie do Klubu stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)
Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Miedź Legnica przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Klubu, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer strony Klubu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Więcej o Cookies na pomocy technicznej wybranej przeglądarki:
 Mozilla Firefox(https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek)
 Google Chrome(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)
 Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies)
Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:
 publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, informacje o typie systemu operacyjnego Użytkownika, informacje o przeglądarce Użytkownika, odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od Użytkowników.
Wykorzystywanie plików Cookies
Zebrane pliki Cookies są przez Klub przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.miedzlegnica.eu. Klub wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją Użytkowników.
Odnośniki do innych stron
Na stronie internetowej www.miedzlegnica.eu znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których Użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.
Bezpieczeństwo informacji
Klub stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.
Zmiany w polityce prywatności
Miedź Legnica może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania  do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa lub zmiany usług oferowanych przez Klub, informując o dokonanych zmianach odpowiednio na stronie internetowej www.miedzlegnica.eu i/lub właściwej subdomenie wskazanej strony.
Legnica, 08 sierpnia 2018 roku
ZARZĄD MKS „MIEDŹ” LEGNICA S.A.

Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-cc.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Sprzętowy:
https://www.no10.pl/