Kontakt

- Tomasz Syska - Dyrektor Akademii - tomasz.syska@miedzlegnica.eu
- Maciej Łaba - Kierownik Akademii - maciej.laba@miedzlegnica.eu, TEL: 503 995 923
- Marcin Garuch - Koordynator Miedź Kids -  marcin.garuch@miedzlegnica.eu, TEL: 693 460 188


Opłaty za proces szkolenia w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica są obowiązkowe i ich wysokość  ustalona ryczałtowo za miesiąc szkolenia, uzależniona jest od grupy wiekowej, do której należy Zawodnik: 


MIEDŹ KIDS
U10 - U5 - 130,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia,GRUPA DZIEWCZYNEK - 130,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia.AKADEMIA
U13 - U11 - 70,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia(obejmujące Zawodników będących uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Miedź Legnica").
U13 - U11 - GRUPA SELEKCYJNA - opłata uzależniona od liczby treningów w tygodniu szkoleniowym: 1 trening - 50,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia,2 treningi - 90,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia,3 treningi - 130,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia.

AKADEMIA BRAMKARSKA
- 120,00 zł (netto) za miesiąc szkolenia. W przypadku Zawodnika Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica, który jednocześnie szkoli się w Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica oraz dodatkowo w innej grupie Akademii, opłata za szkolenie w Akademii Bramkarskiej Miedzi Legnica wynosi 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) netto za miesiąc szkolenia. Faktury VAT z tytułu opłat za szkolenie wystawiane są za następujące okresy szkoleniowe, z terminem zapłaty: lipiec - grudzień - z terminem płatności do 15 listopada, styczeń - czerwiec - z terminem płatności do 15 kwietnia.Jeżeli w danym miesiącu szkoleniowym proces szkoleniowy będzie trwał jedynie 2 (dwa)tygodnie lub mniej, opłata za szkolenie zostanie naliczona w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) opłaty. Jeżeli natomiast w danym miesiącu szkoleniowym proces szkoleniowy będzie trwał powyżej 2 (dwa) tygodni, opłata za szkolenie zostanie naliczona w pełnej wysokości opłaty.Opłata za szkolenie nie będzie pobierana bądź – w razie uprzedniego wystawienia fakturyz tytułu opłat za szkolenie i/lub uiszczenia opłaty – MKS Miedź Legnica dokona właściwej korekty wystawionej faktury i/lub uiszczonej opłaty, w przypadku, gdy Zawodnik nie mógł uczestniczyć przez okres co najmniej 2 (dwóch) tygodni w procesie szkolenia w wyniku przewlekłej choroby, uszczerbku na zdrowiu lub sytuacji niezależnej od Zawodnika, jeżeli pisemny wniosek w sprawie odstąpienia od pobierania opłat zostanie złożony przez rodziców (opiekunów prawnych) w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności go uzasadniających, zarówno kierownictwu Akademii, jak i trenerowi prowadzącemu Zawodnika. Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi być stosownie udokumentowany i zawierać dokładne wskazanie okresu, w którym Zawodnik nie mógł/nie będzie mógł uczestniczyć w procesie szkolenia. Zaniechanie dopełniania formalności, o których mowa powyżej, pozbawia rodziców (opiekunów prawnych) Zawodnika roszczenia o odstąpienie od pobierania opłat za szkolenie za okres szkoleniowy, za który została już wystawiona faktura. Niemożność uczestniczenia w procesie szkolenia przez okres do 2 (dwóch) tygodni nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) Zawodnika z obowiązku uiszczenia opłaty za szkolenie w pełnej wysokości za dany okres szkoleniowy.

Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-fh.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Sprzętowy:
https://www.no10.pl/