Bezpieczeństwo

Mając na uwadze ustawę z dn. 28.07.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, społecznie nazywaną„ustawą Kamilka”, Miejski Klubu Sportowy „MIEDŹ” LEDNICA S.A. (dalej „Klub” lub „Miedź Legnica”),  w celu zapewniania bezpieczeństwa dzieci szkolonych w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica oraz ochrony ich praw, przyjął w dniu 14.02.2024 r. ramowy dokument pn. Polityka Bezpieczeństwa Dzieci Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica (dalej „Polityka”), z której pełną treścią i załącznikami można zapoznać się, klikając w link poniżej. 


Uzupełnieniem Polityki są poniższe Kodeksy postępowań (linki poniżej):

1) Kodeks postępowania dla trenerów, opiekunów i innych osób pracujących z dziećmi; 
2) Kodeks postępowania dla rodziców/opiekunów prawnych; 
3) Kodeks postępowania dla dzieci; 
4) Kodeks korzystania z szatni i łazienek; 
5) Kodeks postepowania dla opiekunów podczas wyjazdów; 
6) Kodeks współpracy z mediami.


Polityka wraz z dokumentami uzupełniającymi kładzie nacisk na środki zapobiegawcze minimalizujące ryzyka i efektywne rozwiązywanie naruszeń bezpieczeństwa i praw dzieci.

Miedź Legnica powołała Koordynatora ds. bezpieczeństwa dzieci w osobie Pana Krzysztofa Skrzypka, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: krzysztof.skrzypek@miedzlegnica.eu.

Miedź Legnica w całym procesie szkolenia zawodników w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica (dalej „Akademia”) za jeden z priorytetowych celów uważa ochronę dzieci i konieczność zabezpieczenia ich praw i interesów. Pod pojęciem interesu dziecka należy rozumieć zespół wartości koniecznych do rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i moralnego dziecka, należytego przygotowania go do życia w społeczeństwie. Na dobro dziecka, jako wartość nadrzędną, składają się opieka, troska i ochrona. Dzieci korzystają z niezbywalnych praw, takich jak prawo do szacunku i ochrony godności osobistej.

Nadrzędną wartością dla Klubu jest prawo dzieci do bycia wolnymi od wszelkich form nadużyć: fizycznych, seksualnych, emocjonalnych oraz zaniedbania. Emocje związane z rywalizacją, nastawienie na wygraną, otoczenie wydarzenia sportowego, w tym obecność rodziców, innych kibiców oraz osób organizujących, wspomagających i dokumentujących wydarzenie, stwarzają ryzyko wystąpienia nadużyć wobec młodych zawodników oraz nadużyć pomiędzy nimi samymi. Miedź Legnica dąży do zapewnienia szkolonym dzieciom środowiska pełnego szacunku, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia etnicznego i społecznego, religii, poziomu zdolności i zaangażowania w grę.  

Polityka Bezpieczeństwa Dzieci Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica 
Kodeks postępowania dla trenerów, opiekunów i innych osób pracujących z dziećmi 
Kodeks postepowania dla opiekunów podczas wyjazdów 
Kodeks korzystania z szatni i łazienek 
Kodeks współpracy z mediami 

Rodzice/opiekunowie prawni oraz zawodnik/zawodniczka Akademii zobowiązani są do podpisania poniższych dokumentów i złożenia ich w Akademii:
Kodeks postępowania dla rodziców/opiekunów prawnych
Kodeks postępowania dla dzieci

Przepisy prawa krajowego, regulujące kwestie związane z ochroną dzieci, stanowią: 

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i polskie ustawodawstwo, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe; 
2) Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 r.; 
3) Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.; 
4) Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.; 
5) Kodeks karny oraz ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich z dnia 13 maja 2016 r.; 
6) inne ustawy, w tym ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. 


Złożenie zawiadomienia o nadużyciu wobec krzywdzonego dziecka, nie wymaga zgody jego rodziców lub opiekunów prawnych. 
Prawny obowiązek powiadomienia o przemocy stosowanej wobec dziecka ustanawiają: 

1) Kodeks postępowania karnego w art. 304 § 1 określa, że każdy kto dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję – jest to moralny obowiązek każdego praworządnego człowieka; 

2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej w art. 12 ust. 1 określa, że osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy domowej, niezwłocznie zawiadamiają o tym policję lub prokuratora. Zgodnie z ust. 2, osoby będące świadkami przemocy domowej powinny zawiadomić o tym policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej; 

3) Ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 2 wskazuje, iż wszystkie instytucje publiczne i organizacje pozarządowe oraz społeczne, w których odbywa się edukacja, szeroko rozumiana opieka nad dziećmi, a także jednostki zapewniające porządek publiczny, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia oraz życia mieszkańców powinny tworzyć system ochrony praw dzieci, a w razie wykrycia aktów krzywdzenia dzieci skutecznie przeprowadzić odpowiednie działania; 

4) Rozporządzenie z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, przyjęte przez Radę Ministrów, na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, określa sposób postępowania wobec przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci. 


Zewnętrzne osoby i organizacje kontaktowe 

1) Koordynator Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. bezpieczeństwa dzieci: ochronadzieci@pzpn.pl; 

2) Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - telefon: 0800121212 (numer bezpłatny); 

3) Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – pod numerem: 116 111 (numer bezpłatny); 

4) Telefon dla rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi oferujących poradnictwo prawne i psychologiczne w zakresie interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, a także pomocy psychologicznej dziecku przeżywającemu trudności prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – pod numerem: 800 100 100 (numer bezpłatny); 

5) Komitet Ochrony Praw Dziecka - telefon: 22 626 94 19; 

6) Najbliższy ośrodek pomocy społecznej; 

7) Policja – telefon: 997; 

8) Numer alarmowy: 112. 

Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-fh.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Sprzętowy:
https://www.no10.pl/