RODO

Administratorem danych osobowych jest Spółka Miejski Klub Sportowy, „MIEDŹ” LEGNICA S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Hetmańska 2 (Stadion Miejski, trybuna B), 59-220 Legnica, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000375520, NIP 6912477746, REGON: 021438993, tel. 76 744 26 67, e-mail: biuro@miedzlegnica.eu. 

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych („IOD”) w osobie pani Agaty Chlastawy. Z IOD można skontaktować się elektronicznie: e-mail iod@miedzlegnica.eu lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych MKS „MIEDŹ” LEGNICA S.A., ul. Hetmańska 2 (Stadion Miejski, trybuna B), 59-220 Legnica.

Jednym z priorytetów Spółki jest ochrona praw osób, których dane osobowe są przetwarzane. Spółka dostosowuje swoją działalność do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, oraz ustaw zapewniających stosowanie RODO. 

Bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych przez Spółkę jest realizowane przez opracowanie, wdrożenie i stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, uwzględniających charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko ich naruszenia. Spółka, stosując zasady bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesu osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były przetwarzane zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 5 RODO. Spółka zobowiązuje się do ochrony i zabezpieczania przetwarzanych danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych). 

Spółka wdraża i na bieżąco monitoruje system ochrony danych osobowych, który składa się m.in. z następujących narzędzi: inwentaryzacji danych, weryfikowania i rejestrowania podstaw prawnych przetwarzania danych, rejestru czynności przetwarzania danych, rejestru kategorii przetwarzania danych, analizy ryzyka, obsługi praw jednostki wynikających z RODO (wypełnienia obowiązku informacyjnego względem osób, których dane są przetwarzane, oraz realizacji ich praw w zakresie złożonego żądania). 

W celu skorzystania z praw wynikających z RODO oraz uzyskania informacji dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na wskazane powyżej dane kontaktowe Klubu lub IOD. 


POLITYKA PRYWATNOŚCI MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "MIEDŹ" LEGNICA S.A.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIM KLUBIE SPORTOWYM „MIEDŹ” LEGNICA S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PROFIL SPOŁECZNOŚCIOWY FACEBOOK/INSTAGRAM

INFORMACJE DLA KONTRAHENTÓW DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MKS "MIEDŹ" LEGNICA S.A.Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-fh.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Sprzętowy:
https://www.no10.pl/