Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna - CSR

Miejski Klubu Sportowy „MIEDŹ” LEDNICA S.A. (dalej „Klub” lub „Miedź Legnica”) w 2023 roku przyjął Politykę odpowiedzialności społecznej (dalej „Polityka”), zgodną z UEFA Football Sustainability Strategy 2030, z której pełną treścią można zapoznać się, klikając w link  na końcu.
 
Piłka nożna uznawana jest w Polsce za najpopularniejsza dyscyplinę sportową. Kluby piłki nożnej znaczą dla wielu osób więcej niż jakiekolwiek inne organizacje. Szczególnie istotne są w lokalnych społecznościach, w których klubom piłkarskim przypisuje się również inne cechy niż działalność sportowa – kluby mogą być narzędziem wychowawczym ze względu na atrakcyjność dla dzieci i młodzieży, narzędziem prozdrowotnym, instrumentem do krzewienia postaw fair play, a także sposobem dotarcia do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Miedź Legnica postrzega kibiców oraz osoby zaangażowane i zainteresowane działalnością Klubu jako otwartą społeczność piłkarską, z równym dostępem dla wszystkich, którą chce otoczyć bezpiecznym środowiskiem piłkarskim i bezpieczną, przystępną infrastrukturą.

Klub wyodrębnia trzy najważniejsze obszary działania: społeczeństwo, środowisko, rządzenie. 


Społeczeństwo

Klub dostrzegając oddziaływanie szeroko rozumianego pojęcia „sport” na społeczeństwo, podejmuje działania służące wykorzystaniu sportu do działalności prospołecznej. Główne zasady, które zostały szczegółowo opisane w Polityce, w obszarze związanym ze społeczeństwem to: walka z rasizmem, ochrona dzieci i młodzieży, równość i integracja, piłka nożna dla wszystkich, zdrowie i dobre samopoczucie, wsparcie uchodźców, solidarność i prawa.
Miedź Legnica realizuje działania ukierunkowane na promocję sportu powszechnego i w tym obszarze prowadzi określone programy, a także współpracuje z innymi organizacjami z intencją promocji sportu powszechnego. Jednocześnie Klub angażuje swoich zawodników do promocji zachowań i postaw pożądanych społecznie. 

W ramach powyższych działań, cyklicznie wznawiany jest program #eduMiedź skierowany do dzieci i młodzieży. Dla przedszkoli, Klub przygotował program "Rozgrzewka z Miedzią" – godzinną zabawę z Lwem Miedziakiem i piłkarzami Klubu. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli okazję uczestniczyć w lekcjach W-F z Miedzią Legnica – podczas godziny lekcyjnej odbędzie się przygotowana przez zawodników rozgrzewka, pokaz piłkarskich zagrań i mecz sędziowany przez zawodników. Propozycją  dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół średnich jest spotkanie "Pogadajmy", czyli otwarta rozmowa z piłkarzami Miedzi Legnica o sporcie, motywacji, zdrowym odżywianiu lub pracy nad sobą. Uczniowie szkół średnich mogą wziąć udział w zajęciach "Let's talk" – rozmowie z native speakerem, czyli jednym z zagranicznych zawodników Klubu.  

Miedź Legnica działa również w obszarze edukacji poprzez ścisłą współpracę ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego, a także poprzez współpracę ze szkołami i przedszkolami w zakresie nauki zachowania na stadionie, kulturalnego dopingu, zasad fair play i zdrowego stylu życia. 

Klub wspiera działania lub programy innych lokalnych organizacji, w szczególności Ośrodka Kibice Razem i Stowarzyszenia "Klub Kibiców Niepełnosprawnych". 

Istotnym obszarem dla Miedzi Legnica są działania charytatywne – Klub podejmuje i aktywnie wspiera działania charytatywne o zasięgu krajowym (jak np. WOŚP), zbiórki organizowane na rzecz swojej społeczności (zawodników i innych potrzebujących związanych z organizacją) oraz akcje charytatywne prowadzone przez kibiców, m.in. poprzez przekazywanie przedmiotów na licytacje (np. klubowych gadżetów), informowanie klubowej społeczności o wydarzeniu i zachęcanie do aktywnego udziału.Kibice niepełnosprawni mogą uczestniczyć w imprezie sportowej wraz z opiekunem. Podczas każdego meczu domowego Klub udostępnia specjalnie wydzielone miejsca na trybunach stadionu, przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach. 

Mecz domowy Miedzi Legnica to również idealna okazja dla Klubu na promowanie zasad fair play – w trakcie meczów rozbrzmiewa hasło: "Gramy fair play, kibicujemy fair play", puszczane przez Klub, a na stadionie znajdują się klubowe plakaty "Nie przeklinaj" wzywające do kulturalnego dopingu, tak aby wydarzenie piłkarskiej było przyjemne dla wszystkich uczestników. 


Środowisko

W obszarze środowisko Miedź Legnica wskazała w Polityce następujące zasady: gospodarka o zamkniętym obiegu, ochrona klimatu, zrównoważony rozwój, zrównoważona infrastruktura.  

Miedź Legnica wdrożyła podstawowe działania wspomagające ochronę środowiska w siedzibie Klubu. Funkcjonujący w spółce elektroniczny obieg dokumentów ogranicza ilość zużywanego papieru. Spółka wystawia elektroniczne faktury i preferuje taką formę dokumentu potwierdzającego sprzedaż od swoich kontrahentów. Pracownicy Klubu zobowiązani są do ograniczania ilości drukowanych dokumentów, w szczególności gdy dokument tego nie wymaga, oraz przygotowywania i przechowywania dokumentów w wersji elektronicznej. Ponadto pracownicy mają obowiązek ograniczania zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej do niezbędnego minimum. 

Klub przyjął również Politykę oddziaływania na środowisko.


Rządzenie

Najważniejsze informacje o Klubie (mi.in. struktura własnościowa organizacji, organy zarządcze i nadzorcze, sprawozdania finansowe, ochrona danych osobowych, dane kontaktowe) znajdują się w zakładce „Klub” dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.miedzlegnica.eu

Miedź Legnica, kierując się zasadą „piłka nożna dla wszystkich”, dba o równości płci w strukturach zarządczych Klubu oraz w obszarze zatrudniania pracowników i współpracowników – Klub zatrudnia i podejmuje współpracę ze specjalistami obu płci, również od wielu lat kobiety wchodzą w skład zarządu Klubu.


POLITYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ
POLITYKA RÓWNOŚCI I INTEGRACJI 
POLITYKA DOSTĘPNOŚCI PIŁKI NOŻNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
POLITYKA ZWIĘKSZANIA POZYTYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  ORAZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ODNIESIENIU DO ORGANIZACJI IMPREZ,  ROZBUDOWY I ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ 


Sponsorzy

Sponsor Główny:
https://votum-fh.pl/
Sponsor Strategiczny:
https://portal.legnica.eu/
Sponsor Techniczny:
https://www.adidas.pl/pilka_nozna
Sponsor Sprzętowy:
https://www.no10.pl/